نظر کارشناسان درخصوص شهر دوستدار کودک شهرکرد

همکار محترم از شما سپاسگذاریم که با ارائه نظرات کارشناسانه و متفکرانه خود در تکمیل این پرسشنامه ما را در بهبود زندگی کودکان شهرمان شهرکرد یاری می کنید.