محصولات عدد ایکس

هوش اقتصادی,هوش مصنوعی,مدیریت,کسب و کار

نقشه های گوگل ارث

نقشه های گوگل ارث شامل انواع موقعیت مکانی زیرساخت ها و نقشه های پتانسیل است.

مشاهده کنید
هوش اقتصادی,هوش مصنوعی,مدیریت,کسب و کار

لایه های GIS

لایه های اطلاعات مکانی شامل انواع داده های پردازش شده وکتوری و رستری است.

مشاهده کنید
هوش اقتصادی,هوش مصنوعی,مدیریت,کسب و کار

ابزارهای تحلیلی

ابزارهای کمک تحلیلی شامل نرم افزارهای طراحی شده توسط عدد ایکس برای محاسبات فوری است.

مشاهده کنید